PRENATAL Žilina
Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac info. Ok

Aktuality

Správa z XIII. Pracovného dňa prenatálnej diagnostiky – Olomouc

     Dňa 25.10.2013  som sa zúčastnil, spolu s prim.MUDr.Cisarikom, CSc., na XIII. Pracovnom dni prenatálnej diagnostiky, ktorý organizoval Ústav lékařské genetiky a fetální mediciny FN Olomouc v spolupráci so Spoločnosťou lekárskej genetiky ČLS JEP a pod záštitou doc.MUDr.Ishraq Dhaifalah, PhD.

     Vybranou témou bol Management kostných dysplázií. Medzi pozvanými prednášajúci boli špičkoví odborníci z celej ČR (prof.Jirásek, prof. Šantavý, doc. Baxová a ďalší). Problematika kostných dysplázií je pomerne širokou témou a konferencia priniesla rôzne uhly  pohľady na danú tému – od klasifikácie dysplázií (aktuálne existuje 456 nozologických jednotiek kostných dysplázií, ktoré sú rozdelené do 40 skupín), cez typy dedičnosti, ich genetickú konzultáciu, úskalia  diagnostiky pre a postnatálne až po molekulárnu podstatu. Prezentované boli aj zaujímavé kazuistiky z niektorých pracovísk. Panelová diskusia k jednotlivým kazuistikám poukázala  na zložitosť problému  a bolo veľmi prínosné vypočuť si pohľad genetika, neonatológa, sonografistu, pôrodníka, moloekulárneho diagnostika.

     Stretnutie sa nieslo v tradične pohodovej, pohostinnej a priateľskej atmosfére, za čo patrí organizátorovi akcie poďakovanie.

Správa z 34. konferencie gynekológov a pôrodníkov zaoberajúcich sa UZV diagnostikou

     V dňoch 19.-21.9.2013 som sa zúčastnil  34. konferencie gynekológov a pôrodníkov zaoberajúcich sa ultrazvukovou diagnostikou. Akciu organizuje každoročne Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP v spolupráci s The Fetal Medicine Foundation (FMF) London, ktorá pre tento rok vybrala ako miesto stretnutia malebné prostredie Špidlerovho Mlýna v Krkonošiach.

     Počas troch dní bolo prezentovaných množstvo kvalitných prednášok spojených s bohatou diskusiou, informácií up-to-date . Ťažiskovými témami tohtoročnej konferencie boli: Fetálna kardiológia (State of the art lecture: Jan Marek – Londýn) a Preeklampsia  – možnosti jej predikcie v jednotlivých trimestroch gravidity (State of the art lecture: Robert Lachman – Drážďany). Okrem týchto tém sa diskutovali otázky viacplodovej gravidity, dopplerovského vyšetrenia v gravidite, rastovej retardácie plodu, neurosonografie, ale aj využitia ultrazvukového vyšetrenia v šestonedelí. Významnú časť tvoril blok venovaný UZV vyšetreniu v gynekológii (endometrióza, benígne tumory uteru, staging Ca endometrii, ovariálne tumory).

     Okrem odborného rozmeru mala konferencia tradične aj spoločenský rozmer a bola príležitosťou stretnúť priateľov a kolegov.

13. celoštátna konferencia fetálnej medicíny v Prahe

Dňa 11.1.2013 sme sa zúčastnili spolu s prim.MUDr.Cisarikom, CSc., MUDr.Paučinom a MUDr.Mitrom 13. celoštátnej konferencie fetálnej medicíny s medzinárodnou účasťou konanej v Prahe. Na akcii, ako sa už stalo tradíciou, sa zúčastnilo viac než 300 lekárov prevažne z ČR, ale nechýbali ani lekári so SR aj s prednáškami. Je potešujúce, že ich počet zo SR má každoročne stúpajúcu tendenciu, čo umožňuje v dobrom slovazmysle konfrontovať úroveň starostlivosti o tehotnú ženu v ČR a SR. Počas jednodňového programu, ktorý začína o 8.00 hod a končí okolo 19.00 hod s krátkymi prestávkami, odznelo 38 kvalitných prednášok. Ich spoločným menovateľom je starostlivosť o matku a plod. Určitá problematika je analyzovaná z rôznych pohľadov zainteresovaných odborníkov podieľajúcich sa na starostlivosti o tehotnú ženu - pôrodníka, neonatológa, genetika, detského chirurga, embryológa, biochemika, molekulárneho biológa.

Veľmi pozitívne bol hodnotený blok prednášok pracovnej skupiny vedenej dr.Kacerovským z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Hradec Králove. Týkali sa aktuálneho pohľadu na problematiku predčasného odtoku plodovej vody, s akcentom na obdobie medzi 24.-34.týždňom. Práve pre pôrodníka a neonatológa sú problematické obdobia nižších gestačných týždňov, kedy stojí pred otázkou porodenia nezrelého plodu. V minulosti preferovaný aktívny prístup k takejto tehotnosti sa mení a aktuálne sa doporučuje vyčkávacie stanovisko, samozrejme za predpokladu, že u matky a plodu nie sú príznaky infekcie.

Novým prvkom konferencie boli okrúhle stoly – panelové diskusie - k vybranej tematike. Jeden okrúhly stôl sa týkal problematiky predčasného odtoku plodovej vody. Zaujímavý bol aj okrúhly stôl na tému: Neinvazívna prenatálna diagnostika. O tejto novej metóde, jej prínose, úskaliach a rizikách diskutovali poprední, svetovouznávaní odborníci – prof.Macek, prof.Hromadníková, prof.Calda, dr.Stejskal, dr.Loucký. Ukazuje sa, že to, čo ešte nedávno bolo z kategórie sci-fi, sa dnes stáva skutočnosťou - v praxi sa už používajú metódy, ktoré na základe odberu krvi od tehotnej ženy dokážu s pravdepodobnosťou nad 99% stanoviť postihnutie plodu Downovým syndrómom, Edwardsovým syndrómom a Patauovým syndrómom.

Účasť na konferencii nám priniesla nové poznatky a rozšírila vedomosti, ktoré využijeme aj v rámci starostlivosti o naše pacientky. Práve možnosť neinvazívnej diagnostiky plánujeme v krátkom časovom horizonte ponúknuť aj v ambulancii PRENATAL, s.r.o.

Dr.Babjak, PRENATAL, s.r.o.

Správa z medzinárodného sympózia v Olomouci

V dňoch 25.-26.októbra 2012 som sa zúčastnil medzinárodného sympózia v Olomouci pod názvom: 2nd Cetral – eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis, ktoré organizoval Ústav lekárskej genetiky a fetálnej medicíny Univerzity Palackého. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 170 účastníkov z 18 krajín sveta. Hlavnú pozornosť si zaslúžili prednášky pozvaných speakerov: Dennis Lo (China), Howard Cuckle (Great Britain), Peter Benn (USA), ktorí predstavujú absolútnu svetovú špičku v diskutovanej oblasti. Sympózium sa konalo v pôsobivých historických priestroch Arcibiskupského paláca.

Cieľom sympózia bolo prezentovať najnovšie poznatky z oblasti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky s využitím voľných fetálnych nukleových kyselín (cffDNA) z krvi matky, zadefinovať hlavné oblasti budúceho výskumu a metodologického prístupu vyšetrenia cffDNA, ich klinického využitia, ako aj etických a ekonomických aspektov. V dnešnej dobe už existujú testy na vyhodnotenie prítomnosti hlavných chromozómových patológií plodu z krvi matky (trizómie 21,18,13 = Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm). Ide o testy s vysokou záchytnosťou daných patológií (DR=miera záchytnosti 99,5%, FPR=falošná pozitivita 0,5%). Dôležité je zdôrazniť, že tieto testy nie sú diagnostické, ale skríningové s vysokou špecificitou a dostupné sú už aj v ČR.

Celé podujatie sa nieslo v pohodovej priateľskej atmosfére, ktorú umocnil aj barokový koncert a spoločenský večer (mimochodom skĺbenie príjemného s užitočným je už tradičným znakom odborných akcií organizovaných prof.MUDr.Šantavým - prednostom Ústavu lekárskej genetiky a fetálnej medicíny Univerzity Palackého a jeho kolektívom spolupracovníkov).

Pavol Babjak

Správa z ultrazvukovej konferencie v Českých Budějoviciach

V dňoch 20.-22. septembra 2012 som sa zúčastnil 33. konferencie gynekológov zaoberajúcich sa ultrazvukovou diagnostikou v Českých Budějoviciach, organizovanej Českou společností pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii.

Konferencie sa zúčastnili významné medzinárodné kapacity, ako Waldo Sepulveda z Chile, Karel Maršál zo Švédska, Jiří Sonek z USA, Marcin Wiechecz a Agniezka Nocun z Poľska, rovnako významní odborníci z oblasti prenatálnej diagnostiky z ČR a SR (Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Petr Polák, Miroslav Vlk, Viktor Tomek, Karel Hodík, František Grochal a mnoho ďalších). Trojdňovej konferencie sa zúčastnilo viac než 300 špecialistov z Čiech a Slovenska. Prezentovaných bolo viac ako 3O vysoko odborných prednášok, vrátane prezentácie aktuálnych noviniek v ultrazvukovej diagnostike. Tradičnou súčasťou konferencie boli aj live-scany (praktické ukážky), kde účastníci mali možnosť vidieť ukážky vyšetrení v podaní špičkových odborníkov.

Ťažiskový program bol venovaný tehotenskej problematike. Hlavným trendom v zobrazovaní v tehotenstve je posun do včasnejších štádií tehotenstva, čo umožňujú v súčasnosti stále dokonalejšie ultrazvukové prístroje. V samostatnom bloku vystúpili prenatálni kardiológovia a referovali o súčasnom stave screeningu a diagnostike vrodených chýb srdca v ČR. Posledný blok bol venovaný gynekologickej a onkogynekologickej problematike. Boli diskutované možnosti predikcie a diferenciálnej diagnostike gynekologických malignít, predoperačného managementu myómov a managementu rôznych abnormálnych nálezov endometria.

Celá konferencia bola vedená v priateľskom a duchu, rovnako výborný bol aj spoločenský večer. Okrem odborných poznatkov poslúžila aj ku stretnutiu priateľov, nadviazaní nových kontaktov, ktoré sú dôležité a napomáhajú pri riešení patológií našich tehotných pacientiek.

Pavol Babjak

12. celoštátna konferencia fetálnej medicíny

Dňa 13.1.2012 sme sa zúčastnili 12. celoštátnej konferencie fetálnej medicíny s medzinárodnou účasťou konanej v Prahe. Na akcii sa zúčastnilo viac než 300 lekárov prevažne z ČR, ale nechýbali ani lekári so SR. Typickým rysom konferencie je jednodňový „nabitý“ program. Tá sa svojim obsahom dotýka viacerých disciplín a odborov, ktorých spoločným menovateľom je starostlivosť o plod. Stretli sa tu pôrodníci, neonatológovia, genetici, detskí chirurgovia, radiológovia, embryológovia, internisti a biochemici.

Hlavným pozvaným hosťom bol svetoznámy perinatológ - český rodák – prof. Karel Maršál, pôsobiaci na univerzite vo švédskom Lunde. Prezentoval dve zásadné prednášky. Prvá sa týkala bezpečnosti ultrazvukového vyšetrenia v gravidite. V druhej prednáške nás oboznámil s výsledkami dlhodobého sledovania vývoja rastovo retardovaných plodov porodených veľmi predčasne.

Okrem týchto dvoch ťažiskových prednášok odznelo viac ako 30 referátov s rôznym tematickým zameraním (pre-, peri- a postnatálna starostlivosť o plody s vrodenou vývojovou chybou, rastovou retardáciou, poruchy placentácie, využitie placentárnej špecifickej mikroRNA, neinvazívna diagnostika aneuploídií z materskej krvi,...). Účasť na konferencii nám priniesla nové poznatky a rozšírila vedomosti, ktoré využijeme aj v rámci starostlivosti o naše pacientky.

 

Workshop prenatálnej diagnostiky ŽIlina 2011

Dňa 14.10.2011 sme sa zúčastnili workshopu prenatálnej diagnostiky, ktorý organizoval hlavný odborník MZ SR pre odbor Lekárska genetika – prim.MUDr.Cisarik, CSc. a Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina. Na podujatie boli pozvaní hostia z celej SR, ktorí úzko spolupracujú na problematike prenatálnej diagnostiky – genetici, gynekológovia a biochemici. Výstup z tohto stretnutia by sa dal zhrnúť do 3 dôležitých bodov:

1/ návrh na novelizáciu Odborného usmernenia MZ SR o prenatálnom multimarkerovom screeningu VVCH z 15.10.2006, kde sa uvádza, že gynekológ bude povinný ponúknuť svojej pacientke skríningovú stratégiu pre záchyt chromozómovej chyby či vývojovej chyby plodu, ktorej miera záchytnosti je nad 75% pri falošnej pozitivite 5% (pozn.: mnohými gynekológmi dnes používaný II.trimestrový skríning nebude v súlade s týmto usmernením, nakoľko má výrazne nižšiu záchytnosť !!!)

2/ posun vekovej hranice na 38 rokov v čase pôrodu na invazívne genetické testovanie (odber plodovej vody či choriových klkov), ak má tehotná záujem (pozn.: dnes je hranicou vek 35 rokov)

3/ pri výpočte rizika chromozómovej chyby brať do úvahy len výsledky certifikovaného laboratória a lekárov, ktorí majú certifikát pre vyšetrenie v I.trimestri z FMF Londýn (pozn: výsledky merania NT od lekárov bez tohto certifikátu nebudú začlenené do výpočtu, nakoľko nedosahujú požadovanú kvalitu a výrazne môžu negatívne ovplyvniť celkový výsledok).

Na záver môžeme s potešením konštatovať, že aj vďaka našej ambulancii PRENATAL,s.r.o., kde o.i. realizujeme ultrazvukové vyšetrenie v 11.-14.týždni tehotenstva, vrátane vyšetrenia NT, je žilinský región v tomto smere progresívny a tehotným ženám je poskytovaná v súčasnosti najlepšia stratégia – tzv. Integrovaný prenatálny skríning. Dôležitým aspektom je však požiadavka tehotnej ženy voči svojemu gynekológovi, aby jej takúto stratégiu ponúkol.

Odborná akcia mala aj spoločenskú časť, kde sme taktiež dostali pozvanie od hlavného organizátora a mohli sme neformálne prediskutovať mnohé témy. Touto cestou si dovoľujeme vyjadriť naše poďakovanie prim.MUDr.Cisarikovi za vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň spomínaného workshopu.


Medzinárodná konferencia UZV diagnostiky v Prahe (2011)

V dňoch 7.-8.10.2011 sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii ultrazvukovej diagnostiky v Prahe. Mali sme možnosť získať najnovšie poznatky z prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky, ktoré boli prezentované pozvanými významnými zahraničnými a domácimi prednášajúcimi.

Pri tejto príležitosti sme sa osobne stretli so zakladateľom a priekopníkom ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii a pôrodníctve v Československu prof.MUDr.Čechom, DrSc., predsedom vedeckého výboru konferencie doc.MUDr.Caldom, CSc. , a českým rodákom pôsobiacim v štáte Ohio, USA, Dr. Jiřím D. Sonekom, MD.

Konferencia bola na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni a veríme, že získané poznatky uplatníme v starostlivosti o budúce mamičky.
 

Odteraz sa na našej webovej stránke môžete objednávať na vyšetrenie elektronicky

Pre objednanie sa stačí vyplniť formulár na stránke kontakt. Tešíme sa na vaše objednávky.